โครงการ LiVE SPARK 2024

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ (LiVE Academy)
ดำเนินงานโดย บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ผ่านหลักสูตร e-Learning
พร้อมรับเงินทุนสนับสนุนเพื่อต่อยอดและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับธุรกิจ จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)
สูงสุดไม่เกินบริษัทละ 25,000 บาท*

เลือกหมวดหมู่อบรมหลักสูตรรูปแบบออนไลน์ (e-Learning) 1 หมวดหมู่
(จาก 5 หมวดหมู่)

1. การเริ่มต้นธุรกิจ
2. การสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ
3. การขยายธุรกิจให้เติบโต
4. การเตรียมพร้อมสู่ตลาดทุน
5. การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในองค์กร

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลก่อน 1 พ.ค. 2567 ในรูปแบบ

 • บริษัทจำกัด หรือ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ
 • วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้จดแจ้งผ่านสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

เป็นสมาชิก LiVE Member สมัครสมาชิก

  ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

  1

  ศึกษารายละเอียดโครงการและสิทธิ์รับเงินทุนสนับสนุน

  2

  สมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมเลือกหมวดหมู่การเรียนรู้ที่สนใจ
  1 หมวด
  LiVE จะแจ้งผลการสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางอีเมล

  3

  เรียน e-Learning ตามหมวดหมู่ที่เลือกและทำแบบทดสอบเพื่อ
  วัดความรู้
  เรียนและทำแบบทดสอบให้ครบ 3 วิชา (ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง) ตามรายละเอียดที่โครงการระบุในอีเมล เมื่อดำเนินการ
  ครบถ้วนแล้ว LiVE จะแจ้งผลการพิจารณาสิทธิ์การเบิกเงินทุนสนับสนุนให้ทราบผ่านทางอีเมล

  4

  เลือกใช้บริการจาก รายละเอียดบริการ ติดต่อผู้ให้บริการตามรายชื่อที่โครงการกำหนด เพื่อตกลงใช้บริการพร้อมชำระค่าบริการ

  5

  นำส่งเอกสารเพื่อเบิกเงินทุนสนับสนุน

  โดย LiVE จะให้เงินทุนสนับสนุนในรูปแบบการชำระเงินคืน (Reimbursement) ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกิน
  25,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อบริษัท

  หมายเหตุ

  1) ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องสมัครเป็นสมาชิก LiVE Member ก่อน

  2) ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับอีเมลยืนยันผลการสมัครแล้ว สามารถเริ่มอบรม และ
  ตรวจสอบสถานะการเข้าร่วมโครงการได้ที่เมนู “สถานะการเข้าร่วมโครงการ”

  icon

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  SET Contact Center
  0 2009 9999

  เงินทุนสนับสนุน

  ในรูปแบบการชำระเงินคืน (Reimbursement)
  ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุด 25,000 บาท (ไม่รวม VAT) โดยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)

  เงื่อนไขการได้รับเงินทุนสนับสนุน
  เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ (Grant)
  1 บริษัท ต่อทุนสนับสนุน 1 สิทธิ์

  ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลก่อน 1 พ.ค. 2567 ในรูปแบบ
  บริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้จดแจ้งผ่านสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

  เข้าเรียน e-Learning และทำแบบทดสอบครบถ้วน อย่างน้อย
  3 วิชา ตามหมวดหมู่การเรียนที่เลือกในเวลาที่โครงการกำหนด (โครงการจะให้สิทธิ์ในการเบิกเงินทุนสนับสนุนตามลำดับ
  (First come, First served))

  ไม่เคยเข้าร่วมและเบิกเงินทุนสนับสนุนในโครงการ LiVE SPARK

  เลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการตาม รายชื่อที่โครงการกำหนด

  หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่เบิกเงินทุนสนับสนุนได้

  Icon

  ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

  Icon

  ระบบจัดการองค์กร
  (IT Solution)

  Icon

  หลักสูตรอบรมการ พัฒนาทักษะ
  ผู้ประกอบการ

  หมวดหมู่การเรียนรู้

  เข้าร่วมได้เพียง 1 หมวดหมู่เท่านั้น

  หมวดหมู่ 1
  การเริ่มต้นธุรกิจ
  เรียนรู้หลักสำคัญในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ตั้งแต่ทัศนคติในการเป็นผู้ประกอบการ
  ไปจนถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นในการทำธุรกิจ
  หมวดหมู่ 2
  การสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ
  บทเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ Startups ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานในการดำเนินธุรกิจจนถึงการสร้างโอกาสในการเติบโต
  หมวดหมู่ 3
  การขยายธุรกิจให้เติบโต
  หลักการทำธุรกิจในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายและเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อรองรับธุรกิจที่กำลังเติบโต
  หมวดหมู่ 4
  การเตรียมพร้อมสู่ตลาดทุน
  ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนและการเตรียมความพร้อมในการระดมทุน
  หมวดหมู่ 5
  การพัฒนาความเป็น
  ผู้ประกอบการในองค์กร
  เรียนรู้ทักษะที่ผู้ประกอบการและผู้นำทุกคนพึงมี รวมถึงทักษะที่สามารถประยุกต์ใช้กับตนเอง
  เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
  Entrepreneurial Mindset

  Entrepreneurial Mindset

  หลักสูตร แนวคิดของผู้ประกอบการ : เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของยุค Digital Disruption ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของแนวคิดในการดำเนินชีวิตอย่างผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) โดยเฉพาะ Growth mindset รวมถึงทักษะที่ดีของผู้ประกอบการที่ควรมี (Entrepreneurial Skills)
  Design Thinking

  Design Thinking

  หลักสูตร กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนานวัตกรรม : ทักษะสำคัญของการเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมคือ Design Thinking ซึ่งมี 5 ขั้นตอนที่สำคัญได้แก่ Empathize ,Define, Idea, Prototype and Test
  Marketing for Entrepreneurs

  Marketing for Entrepreneurs

  หลักสูตร การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ : การตลาดไม่ใช่เพียงการขายให้ได้มากๆ หรือการทำโปรโมชัน รู้จักวิธีคิดแบบนักการตลาด การวางกลยุทธ์และองค์ประกอบของการตลาด เพื่อทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จ
  Finance for Starting Business

  Finance for Starting Business

  หลักสูตร การเงินสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ : เรียนรู้แนวคิดทางการเงินที่สำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ ตลอดจนการประเมินโอกาสความสำเร็จในการเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึง 5 เทคนิคทางการเงินที่ผู้เริ่มต้นธุรกิจต้องรู้
  Digital Marketing

  Digital Marketing

  หลักสูตร การตลาดดิจิทัล : เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค และ Customer Journey รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือทางการตลาดแบบดิจิทัล เพื่อการทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
  Business Model Canvas

  Business Model Canvas

  หลักสูตร การออกแบบโมเดลธุรกิจด้วย BMC : รู้จักกับ BMC เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างโมเดลธุรกิจ คิดได้รอบด้าน เห็นภาพรวมของธุรกิจและเชื่อมโยงเป็น Business Model ที่ดี ผ่านกรณีศึกษา
  Customer Validation

  Customer Validation

  หลักสูตร พิสูจน์ความต้องการลูกค้าก่อนเริ่มต้นธุรกิจ : เรียนรู้วิธีการทำความเข้าใจลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน ผ่านเครื่องมือ Javelin board รวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการพิสูจน์ความต้องการของลูกค้า เพื่อลดต้นทุนและเวลาในการทำธุรกิจ
  ดูเพิ่มเติม
  path big e