LiVE Platform ให้อะไรกับคุณบ้าง

LiVE Platform ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก
ทั้ง SMEs/Startups ที่มีศักยภาพเพื่อให้พร้อมเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

Education Platform

เสริมรากฐานผ่านหลักสูตรผู้ประกอบการ

ในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์

Scaling Up Platform

สร้างความแกร่ง สนับสนุนการเติบโต

เตรียมความพร้อมการระดมทุน

Fundraising & Trading Platform

เติบโตยั่งยืนด้วยกลไกตลาดทุนสำหรับ

ตลาดแรกและตลาดรอง

Education Platform

แหล่งความรู้สำหรับผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป

Scaling Up Platform

สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ และการเตรียมความพร้อม ในการระดมทุนผ่านตลาดทุน

Advanced Education

Enterprise System

Business Coaching

Business Matching

Virtual Pitching

Fundraising & Trading Platform

การระดมทุนผ่านตลาดทุน ทั้งตลาดแรกและตลาดรอง

พันธมิตรของเรา