หมวดหมู่การเรียนรู้ผ่าน e-Learning

(เข้าร่วมได้เพียง 1 หมวดหมู่เท่านั้น)


การเริ่มต้นธุรกิจคลิก

การสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพคลิก

การขยายธุรกิจให้เติบโตคลิก

การเตรียมพร้อมสู่ตลาดทุนคลิก

การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในองค์กรคลิก
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบ

1. บริษัทจำกัด หรือ

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ

3. วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้จดแจ้งผ่านสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

เป็นสมาชิก LiVE Member

สามารถสมัครสมาชิกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ คลิก
ขั้นตอนการดำเนินการ


 1. สมัครเข้าร่วมโครงการ

  เลือกหมวดหมู่การเรียนรู้ที่สนใจ 1 หมวด

  LiVE จะแจ้งผลการสมัครเข้าร่วมโครงการให้กับผู้สมัครทราบผ่านทางอีเมล


 2. เรียน e-Learning ตามหมวดหมู่ที่เลือก และทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้

  เรียนและทำแบบทดสอบให้ครบ 3 วิชา (ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง) ตามรายละเอียดที่ระบุในอีเมล

  เมื่อดำเนินการครบถ้วนแล้ว LiVE จะแจ้งผลการพิจารณาสิทธิ์การเบิกเงินทุนสนับสนุนให้ทราบผ่านทางอีเมล


 3. เลือกใช้บริการจากรายชื่อผู้ให้บริการ

  ติดต่อผู้ให้บริการตามรายชื่อที่โครงการกำหนด เพื่อตกลงใช้บริการพร้อมชำระค่าบริการ

  กรณีต้องการใช้บริการจากผู้ให้บริการที่ไม่อยู่ในรายชื่อ โปรดติดต่อให้ผู้บริการดำเนินการดังนี้ คลิก


 4. นำส่งเอกสารเพื่อเบิกเงินทุนสนับสนุน

  โดย LiVE จะให้เงินทุนสนับสนุนในรูปแบบการชำระเงินคืน (Reimbursement) ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม contact@live-platforms.com