LiVE Mini-Incubation

LiVE SPARK

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการผ่านหลักสูตร e-Learning พร้อมเงินทุนสนับสนุนสูงสุด 25,000 บาทต่อบริษัท

image

COURSE

เลือกหมวดหมู่การเรียนรู้ที่สนใจ

เช่น กลยุทธ์ธุรกิจ บัญชีและการเงิน ทักษะผู้ประกอบการ

เรียน e-Learning

โดยห้องเรียนผู้ประกอบการ และพันธมิตร LiVE Platform

เลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการ ที่กำหนดในแต่ละหมวดหมู่

เช่น ค่าใช้บริการระบบงาน ค่าเข้าเรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ

เบิกเงินทุนสนับสนุน

ในรูปแบบการเบิกจ่ายย้อนหลัง (Reimbursement)

background

KEY BENEFIT

item1
item2
0102
item1
item2
0102

ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจในหมวดหมู่ที่สำคัญต่อการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ

เงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

item_001

ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจในหมวดหมู่ที่สำคัญต่อการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ

item_102

เงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

background

WHO SHOULD ATTEND

หมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs/Startups ที่จดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้จดแจ้งผ่านสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และต้องการต่อยอดและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ

สนใจร่วมโครงการนี้คลิกเข้าร่วมเลย

สอบถามรายละเอียด

LiVEAcademy@live-platforms.com02-009-9761

สนใจร่วมโครงการ (เลือกได้มากกว่า 1 โครงการ)