5 กลยุทธ์พื้นฐานในการแข่งขันทางธุรกิจ

5 กลยุทธ์พื้นฐานในการแข่งขันทางธุรกิจ

5 พฤษภาคม 256536,078


ในการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดใหญ่ โดยพื้นฐานแล้วมี 2 มิติที่ธุรกิจต้องพิจารณา มิติที่หนึ่ง คือ กลยุทธ์การแข่งขันว่าจะแข่งด้วยต้นทุนหรือความแตกต่าง และมิติที่สอง คือ ตลาดว่าจะเลือกตลาดแบบกว้างหรือแบบแคบ จากการพิจารณาในสองเรื่องดังกล่าว จะสามารถแบ่งย่อยออกมาเป็น 5 กลยุทธ์ ได้แก่1. Cost Leadership คือการแข่งขันด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่ง โดยมีตลาดเป้าหมายเป็นตลาดแบบกว้างที่ครอบคลุมลูกค้าหลายกลุ่ม2. Differentiation คือการแข่งขันด้วยความแตกต่าง มุ่งนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณค่าเหนือคู่แข่ง โดยมีตลาดเป้าหมายเป็นตลาดแบบกว้างที่ครอบคลุมลูกค้าหลายกลุ่ม3. Focused Cost Leadership คือกลยุทธ์ที่แข่งขันด้วยต้นทุน แต่ตลาดเป้าหมายจะแคบลง เลือกกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม หรือเลือกกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของราคา และนำเสนอด้วยราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่ง4. Focused Differentiation คือกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นนำเสนอสินค้าและบริการที่ส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าเหนือกว่าคู่แข่ง ในตลาดเฉพาะกลุ่ม หรือที่เรียกว่า Niche Market5. Blue Ocean คือกลยุทธ์ที่ผสมผสานกันระหว่าง Cost Leadership และ Differentiation  โดยปกติแล้วธุรกิจไม่ควรดำเนินกลยุทธ์ที่ก่ำกึ่งระหว่างต้นทุนและความแตกต่าง ควรเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่หากจะผสมสานกันทั้งสองอย่างตามแนวทางกลยุทธ์ Blue Ocean ธุรกิจต้องมี “นวัตกรรมเชิงคุณค่า (Value Innovation)” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยสร้างคุณค่าให้ลูกค้าในขณะเดียวกันก็ช่วยลดต้นทุนของธุรกิจด้วยเช่นกัน ซึ่งจะนำไปสู่ตลาดใหม่ๆ ที่ยังไม่มีคู่แข่ง


แบ่งปัน :

คุณอาจจะสนใจ