โครงการที่ช่วยผู้ประกอบการ SMEs และ Startups เร่งความพร้อมก้าวสู่การระดมทุนในตลาดทุน

เตรียมพร้อมสู่ตลาดทุนด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อวางแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ เช่น ระบบบริหารการจัดการด้านบัญชีและการเงินระบบควบคุมภายใน ทรัพยากรบุคคล การบริหารความเสี่ยงพร้อมที่ปรึกษามืออาชีพให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด

overview

KEY BENEFIT

การวัดระดับความพร้อมของธุรกิจ และผลประเมินเพื่อวางแผน และเตรียมพร้อมสู่การระดมทุนแผนงานเพื่อเตรียมกระบวนการดําเนินงาน และระบบงานอย่างมืออาชีพที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนําแผนงาน การปรับปรุง และการพัฒนาอย่างใกล้ชิดเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบงาน เตรียมความพร้อมในการเข้าระดมทุนเครือข่ายพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจและสร้างการเติบโตร่วมกัน
01/05
 • การวัดระดับความพร้อมของธุรกิจ และผลประเมินเพื่อวางแผน และเตรียมพร้อมสู่การระดมทุน

  การวัดระดับความพร้อมของธุรกิจ และผลประเมินเพื่อวางแผน และเตรียมพร้อมสู่การระดมทุน01
 • แผนงานเพื่อเตรียมกระบวนการดําเนินงาน และระบบงานอย่างมืออาชีพ

  แผนงานเพื่อเตรียมกระบวนการดําเนินงาน และระบบงานอย่างมืออาชีพ02
 • ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนําแผนงาน การปรับปรุง และการพัฒนาอย่างใกล้ชิด

  ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนําแผนงาน การปรับปรุง และการพัฒนาอย่างใกล้ชิด03
 • เงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบงาน เตรียมความพร้อมในการเข้าระดมทุน

  เงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบงาน เตรียมความพร้อมในการเข้าระดมทุน04
 • เครือข่ายพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจและสร้างการเติบโตร่วมกัน

  เครือข่ายพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจและสร้างการเติบโตร่วมกัน05
attend 1

ผู้บริหารและทีมงานที่มีเป้าหมายนําพาธุรกิจ
เข้าระดมทุนในตลาดทุน

attend 2

ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต เป็น
SMEs ขนาดกลางขึ้นไปตามคำนิยามสสว.
หรือ Startups ระดับ Series A ขึ้นไป

attend 3

ผู้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ
ร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ

โครงการอื่น ๆ โดยพันธมิตร

cbce
rise
fti
kpmg
step
tcels
สนใจร่วมโครงการนี้คลิกเข้าร่วมเลย

สอบถามรายละเอียด

LiVEAcademy@live-platforms.com02-009-9761

สนใจร่วมโครงการ (เลือกได้มากกว่า 1 โครงการ)