header

เกี่ยวกับเรา

LiVE Platform คือ ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก

(SMEs/Startups) เตรียมความพร้อมสู่การระดมทุนผ่านกลไกตลาดทุน

เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เสริมรากฐาน

ผ่านการพัฒนาความรู้และหลักสูตร
ผู้ประกอบการในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ (Education Platform)

สร้างความแกร่ง

สำหรับกลุ่มที่มีศักยภาพ
เพื่อบ่มเพาะสนับสนุนการเติบโต เตรียมความพร้อมการระดมทุน
(Scaling Up Platform)

เติบโตยั่งยืน

ด้วยกลไกตลาดทุน
ทั้งตลาดแรกและตลาดรอง
(Fundraising and Trading Platform)

content_lg
พันธมิตรของเรา

ด้วยความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ การร่วมจัดหลักสูตร การให้บริการ Enterprise System การให้คำปรึกษา
และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ