Scaling Up Platform

สร้างความแกร่ง สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ

และการเตรียมความพร้อมในการระดมทุนผ่านตลาดทุน

ระบบงานที่สำคัญ
(Enterprise System)

ร่วมมือกับพันธมิตรให้บริการ Enterprise System เช่น การจัดการด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านภาษี ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะคัดเลือกบริษัทที่มีความตั้งใจและมีความพร้อมในการเตรียมตัวระดมทุนในตลาดทุนโดยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายการลงระบบ Enterprise System ที่เหมาะสมกับบริษัทให้ใน 1-3 ปีแรก

วัตถุประสงค์

โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ให้สามารถเข้าถึง บริการต่างๆ เพื่อให้บริษัทมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ

ระบบจัดการข้อมูลในองค์กร
(Enterprise System)

เพื่อให้ SMEs และ Startups ได้นำระบบหรือกระบวนการต่างๆ ที่สำคัญในองค์กร เช่น ระบบบัญชี การเงิน เงินเดือน การบุคคล เพื่อใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบกำจัดปัญหาเรื่องการขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจและความไม่ สอดคล้องกันของข้อมูลช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานและการนำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง

การจัดทำงบการเงิน

เพื่อให้มีการจัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบ รวมถึงการตรวจสอบบัญชี เพื่อให้งบการเงินจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในส่วนสาระสำคัญ และตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งบการเงิน ในการนำข้อมูลที่ได้จากงบการเงินไปใช้ในการตัดสินใจ

การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน

การจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้คำแนะนำ คำปรึกษา หรือจัดทำแผนการเงิน เพื่อเตรียมบริษัทให้มีความพร้อม ในการเข้าระดมทุนใน Fundraising & Trading Platform

เงื่อนไขการสนับสนุน

บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด สนับสนุนเงินลงทุนตามเงื่อนไขของโครงการตามที่กำหนด

ประเภทระบบงานที่สนับสนุน

ผู้ประกอบการ SMEs และ Startups สามารถขอรับการสนับสนุนโครงการด้าน Enterprise System ได้ในระบบงานใดระบบงานหนึ่ง หรือหลายระบบ ดังรายการด้านล่างนี้

ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)

เป็นระบบใหญ่ที่ครอบคลุมกระบวนการทํางานของทั้ง องค์กร ตั้งแต่ ซื้อ ขาย คลัง ผลิต บัญชี การเงิน จัดส่ง และบุคคลเพื่อใช้เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้บริหารจัดการ องค์กรอย่างเหมาะสมตรงกับลักษณะธุรกิจและความ ต้องการของผู้ประกอบการช่วยให้มีข้อมูลในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจที่ดีขึ้น

บริการด้านบัญชี ภาษี การควบคุมภายใน

ด้านบัญชี เช่น การปรับปรุงมาตรฐานบัญชี การเตรียมความ พร้อมทางบัญชี การตรวจสอบ บัญชี ด้านภาษี เช่น บริการวาง แผนภาษีอากร ด้านการควบคุมภายใน เช่น การพัฒนาระบบการ ควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง ของธุรกิจ

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ (Accounting Software)

โปรแกรมบัญชีที่สามารถทำงานบนอินเตอร์เน็ต เป็น Web Application สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมงข้อมูลจากทุกที่เชื่อมโยงเข้ามาหากัน ได้หมด ทำให้การทำงานง่าย สะดวก รวดเร็ว

Back Office Services

บริการด้านบัญชี ภาษี บริการจัดทำเงินเดือน

โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์

โปรแกรมที่ช่วยให้บันทึกและจัดการเงินเดือนอย่างเป็น ระบบ เชื่อมต่อกับการจัดการข้อมูลพนักงาน ระบบ คำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ ให้เจ้าของธุรกิจเตรียม -อนุมัติ-กดจ่ายพนักงานได้ทันเวลา

บริการอื่นๆ

บริการออกแบบระบบการทำงาน วางระบบบัญชีและ โอนย้าย ข้อมูลตั้งต้น