Scaling Up Platform

สร้างความแกร่ง สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ

และการเตรียมความพร้อมในการระดมทุนผ่านตลาดทุน

ระบบงานที่สำคัญ
(Enterprise System)

ร่วมมือกับพันธมิตรให้บริการ Enterprise System เช่น การจัดการด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านภาษี ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล

เพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ

และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะคัดเลือกบริษัทที่มีความตั้งใจและมีความพร้อมในการเตรียมตัวระดมทุนในตลาดทุน

โดยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายการลงระบบ Enterprise System ที่เหมาะสมกับบริษัทให้ใน 1-3 ปีแรก