Scaling Up Platform

สร้างความแกร่ง สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ

และการเตรียมความพร้อมในการระดมทุนผ่านตลาดทุน

เจรจา / ขยาย ธุรกิจกับบจ.
(Business Matching)

จัดให้มีการพบปะเจรจากับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเพื่อเปิดโอกาสในการต่อยอดธุรกิจร่วมกัน