Scaling Up Platform

สร้างความแกร่ง สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ

และการเตรียมความพร้อมในการระดมทุนผ่านตลาดทุน

หลักสูตรอบรมเชิงลึก
(Advanced Education)

พบกับหลักสูตรอบรมเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการองคก์รที่เป็นพื้นฐานสาคัญในด้านต่างๆ

ได้แก่ ด้านบัญชี ด้านภาษี ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และการจัดการทรัพยากรบุคคล

แบบทดสอบหลักสูตรขั้นสูง

แบบทดสอบหลักสูตร Advanced Education

แบบทดสอบเพื่อคัดกรองบริษัทที่พร้อม เพื่อเข้าถึงบริการอื่นๆ