infographic

>

Financial Instruments การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Change)

Financial Instruments การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Change)

แชร์infographic

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

ห้องเรียนบริษัทจดทะเบียน
การเงินและการระดมทุน
Financial Instruments

ดูภาพก่อนหน้า

Financial Instruments ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)

ดูภาพถัดไป

8 เรื่องพื้นฐานการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ