คลิปความรู้

>

IPO Roadmap EP5: Internal Control

IPO Roadmap EP5: Internal Control

ความสำคัญของการควบคุมภายในและความสัมพันธ์ระหว่างระบบงานกับการควบคุมภายใน

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
IPO

คลิปก่อนหน้า

IPO Roadmap EP4: Business System

คลิปถัดไป

IPO Roadmap EP6: IPO Valuation