บทความ

>

4 กุญแจในการบริหารจัดการงบประมาณให้ประสบความสำเร็จ

4 กุญแจในการบริหารจัดการงบประมาณให้ประสบความสำเร็จ

HIGHLIGHT :

  • สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การจัดการต้นทุนไม่ให้เกิดการบานปลาย ต้องสามารถตรวจสอบได้ง่ายและประเมินสถานการณ์เป็นระยะๆ เพื่อความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจได้ทันเวลา

เวลาในการอ่าน 2 นาที


แน่นอนว่าผู้ประกอบการหลายๆ ท่าน คาดหวังที่จะบริหารธุรกิจให้เติบโตขึ้นในแต่ละปี ยอดขายและผลประกอบการ   ที่ได้มาซึ่งการเติบโตของธุรกิจนั้น คือค่าใช้จ่าย และเพื่อให้การบริหารจัดการกระแสเงินสดเป็นเรื่องง่ายสามารถควบคุมได้ งบประมาณค่าใช้จ่ายรายปีไม่บานปลาย ขอนำเสนอ 4 กุญแจสำคัญในการจัดการงบประมาณให้ประสบความสำเร็จ โดยสรุปประเด็นหลักได้ดังนี้

1) ตั้งงบประมาณประจำปี
โดยพิจารณาตามปัจจัยพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับผลประกอบการที่คาดหวังในแต่ละปี ซึ่งควรให้แต่ละส่วนงานตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายของตนเอง คำนึงถึงความจำเป็นในการใช้งบประมาณให้บรรลุตามผลประกอบการที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ เช่น การตั้งงบประมาณด้านการตลาด การซื้อสื่อในการประชาสัมพันธ์ อาจเปลี่ยนเป็นใช้ Google Adwords หรือจ้าง Influencer ในการจัดสรรงบประมาณให้คุ้มค่า เป็นต้น 

2) ตรวจสอบว่าเรามีการทำบัญชีที่ถูกต้อง
แยกการลงบัญชีให้ถูก ทำความเข้าใจค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น การเลี้ยงรับรองลูกค้าเพื่อปิดดีลการขาย ควรบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย หรือ ค่าเลี้ยงอาหารพนักงาน ควรลงค่าใช้จ่ายเป็นค่ามื้ออาหาร เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเห็นค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดบัญชีได้อย่างถูกต้อง ความแม่นยำในการตัดสินใจก็จะชัดเจนขึ้นเช่นกัน

3) ติดตามการใช้งบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเป็นระยะ
เพื่อเป็นการทบทวนงบประมาณที่ตั้งไว้กับการใช้งานจริง มีความคลาดเคลื่อน มากน้อยอย่างไร เช่น ถ้ามีการใช้เกินจากที่ตั้งไว้แล้วผลประกอบการเพิ่มขึ้นตามมาด้วยหรือไม่ ถ้าไม่จะต้องปรับปรุงในส่วนไหนเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นต้น

4) ระบุช่วงเวลาของการใช้งบประมาณ
เราไม่สามารถทราบการใช้งบประมาณของแต่ละส่วนงานได้เลย เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและติดตามการใช้จ่าย ควรตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายใช้เป็นรายเดือน และอัปเดตเป็นรายไตรมาส ขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพก็คือ ถ้าการใช้งบประมาณถูกดำเนินมาถึงปลายไตรมาส 2 งบประมาณจริงที่ใช้ไป 75% ของทั้งปีแล้ว ควรปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง หรือชะลอการใช้ในบางโครงการลง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการงบประมาณได้ใกล้เคียงกับที่ตั้งไว้ตอนต้นปี เป็นต้น

การจัดการงบประมาณในเบื้องต้นจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประมาณการต้นทุนและบริหารจัดการกระแสเงินสด เพื่อรองรับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้เร็วขึ้น แต่ผู้ประกอบการที่จะก้าวข้ามอุปสรรคไปได้นั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบในหลายๆ ด้านด้วยกัน ซึ่งการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในการดำเนินธุรกิจเท่านั้น


 
สรุปโดย : ปริยากร มงคลพุทธรักษา
ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือแชร์บทความ

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การบัญชี

บทความก่อนหน้า

โลกหลังวิกฤติ Covid-19 (ตอนที่ 1)

บทความถัดไป

โลกหลังวิกฤติ Covid-19 (ตอนที่ 2)