บทความ

>

เมื่อ Quantum Computing เดินหน้าสู่ช่วง Quantum Ready

เมื่อ Quantum Computing เดินหน้าสู่ช่วง Quantum Ready

HIGHLIGHT :

  • พัฒนาการของ Quantum Computing ซึ่งกำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วง Quantum Ready โดยมีผู้แทนจาก IBM (คุณ Jing Yi Chan, Asia Pacific IBM Quantum Ambassador) ได้มาอัปเดตให้ฟังถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อม รองรับการใช้งาน Quantum Computing

เวลาในการอ่าน 2  นาที


รู้จัก Quantum Computing* กันก่อน

Quantum Computing คือระบบคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนจากการทำงานบนแผงวงจร มาใช้คุณสมบัติพิเศษของอะตอมแทน โดยการทำงานจะเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ปัจจุบันที่เราใช้เป็นล้านเท่า ซึ่งการมี Quantum Computing จึงเข้ามา Disrupt การใช้งานคอมพิวเตอร์

ในปัจจุบันบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของโลก อาทิ Google, Microsoft, IBM ต่างทุ่มทุนมหาศาลในการพัฒนาเทคโนโลยี Deep Tech นี้กันอย่างจริงจัง ในบทความนี้ จึงขอสรุปให้เห็นภาพความคืบหน้าการพัฒนา Quantum Computing ของ IBM จากงานเสวนา An introduction to Quantum Computing and Potential Use Cases จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง SG Innovate (หน่วยงานของรัฐบาลสิงคโปร์ที่ให้การผลักดันและสนับสนุนการลงทุนด้าน Deep Tech) และ IBM เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา

วิทยากรคุณ Jing Yi Chan, Asia Pacific IBM Quantum Ambassador
คุณ Victor Tan ผู้อำนวยการด้านการลงทุน จากทาง SG Innovate ร่วมเสวนา

คุณ Jing Yi ได้อธิบายหลักการของ Quantum Computing โดยเปรียบเทียบกับหลักการคำนวณที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทำให้เห็นถึงศักยภาพของ Quantum Computing ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาล ที่เทคนิคการคำนวณในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ จากกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ทำให้เห็นภาพการพัฒนาของ Quantum Computing อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

Quantum Computing ไม่ใช่เป็นเพียงทฤษฎีที่นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญศึกษาอยู่ในศูนย์วิจัยอีกต่อไป

(การวิจัยและศึกษาด้านทฤษฎี Quantum Computing ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1900 ซึ่งในยุคนั้นเน้นการศึกษาทางทฤษฎีเพื่อวางรากฐานสำหรับการสร้างระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง) ปัจจุบันเราได้เข้าสู่ช่วง Quantum Ready โดยทาง IBM ได้ทำการเปิดตัวระบบ Cloud based Quantum Computing ภายใต้ชื่อ IBM Q Experience  ในปี 2016 เพื่อให้กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่สนใจ รวมถึงสตาร์ทอัพ สามารถเข้าใช้ระบบเพื่อทำการศึกษาและพัฒนาการนำ Quantum Computing มาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจต่างๆ โดยในปัจจุบันมีความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และปิโตรเลียม การขนส่งและกระจายสินค้า บริการทางการเงิน และการดูแลสุขภาพและชีววิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ยุคของ Quantum Advantage หรือการนำ Quantum Computing มาใช้แก้ปัญหาได้อย่างแพร่หลายจะเกิดขึ้นในทศวรรษ 2020 เป็นต้นไป

Qiskits แหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดเรียนรู้และการพัฒนา Quantum Computing ร่วมกันกับทุกภาคส่วน ทาง IBM ได้สร้าง Qiskits.org เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ Quantum Computing อาทิ สื่อสนับสนุนการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เช่น VDO Tutorial วิธีการเขียนคำสั่งใช้งาน Quantum Computing ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูง รวมถึง Textbook ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งปัจจุบันได้เกิดการรวมกลุ่มผู้ที่สนใจจากหลากหลายแขนงภายใต้ชื่อ Qiskits Community ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมเช่น Hackathon เพื่อพัฒนาการใช้งานของ Quantum Computing ให้ดีขึ้น 

การเตรียมความพร้อมในภาครัฐและภาคการศึกษา นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลและการสร้าง Qiskits Community แล้ว คุณ Jing Li กล่าวว่าการเตรียมความพร้อมรองรับ Quantum Computing เทคโนโลยียังคงต้องการองค์ประกอบอื่นๆ ในหลายภาคส่วน ซึ่งปัจจุบันได้รับความสนใจจากภาครัฐและภาคการศึกษา โดยในส่วนภาครัฐ ทาง คุณ Jing Li ให้ตัวอย่างของรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งได้ร่วมมือกับทาง IBM ในการจัดงานเสวนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Quantum Computing แก่บริษัทชั้นนำของประเทศอังกฤษกว่า 100 แห่ง ในส่วนภาคการศึกษาทาง IBM  ได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถมีความรู้ความเข้าใจด้าน Quantum Computing ปัจจุบันมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในหลายประเทศ รวมถึงความร่วมมือล่าสุดกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore: NUS) เพื่อสนับสนุนการวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อพัฒนาการประยุกต์ใช้ Quantum Computing ในอนาคต

ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า เราอาจจะได้เห็นผลงานที่เกิดจาก Quantum Computing  คำถามที่คนมักจะถามเสมอคือระยะเวลาที่คาดว่าจะได้เห็นผลงานที่เกิดจากการใช้ Quantum Computing จริงๆ ซึ่งทาง คุณ Jing Yi กล่าวว่า เราอาจจะได้เห็นนวัตกรรมหรือผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้ Quantum Computing ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ภายในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้านี้ ในขณะที่การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อาจจะใช้เวลานานกว่านั้น ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าจะเกิดขึ้นภายใน 10 ปี

โอกาสและความท้าทาย ของ Quantum Computing ปัจจุบันบริษัทเทคโนโลยีต่างพยายามแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของ Quantum Computing ให้มีเสถียรภาพและมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นความท้าทายหลักที่ทีมผู้พัฒนาต้องทำงานอย่างหนัก รวมถึงการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากสาขาอื่นๆ นอกจากนี้การทำงานของ Quantum Computing ยังคงต้องพึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นเดียวกับระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมองว่ายังมีโอกาสด้านการพัฒนา Hardware Software รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะด้านการ Encryption เพื่อรองรับ Quantum Computing  ในอนาคต

หลังจากฟังเสวนาในครั้งนี้ทำให้รู้สึกว่า Quantum Computing นั้นใกล้ความจริงเข้ามาทุกที และหาก Quantum Computing ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาที่เทคโนโลยีปัจจุบันไม่สามารถทำได้ เราคงจะได้เห็นนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ อีกมากมายในทศวรรษนี้ เรื่องราวการพัฒนาจะเป็นอย่างไร คงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์กันต่อไป


ที่มา : Quantum Computing คืออะไร http://dv.co.th/blog-th/quantum-computing/
สรุปโดย : ดร.ธนรรภรณ์ เศรษฐ์จินดา (อ.แนน)

หรือแชร์บทความ

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนและนวัตกรรม

บทความก่อนหน้า

COVID-19 : CFO in Action

บทความถัดไป

นักลงทุน VC ปรับตัวอย่างไรในช่วงวิกฤต Covid-19