บทความ

>

“คน” ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ

“คน” ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ

HIGHLIGHT :

  • ความสัมพันธ์ของโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการบริหารองค์กรและคน ซึ่งประกอบด้วย 3S ได้แก่ S1. Strategy S2. Structure และ S3. System  โดย “คน” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรหรือธุรกิจไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ ดังนั้นหากองค์กรใดที่ให้ความสำคัญและดูแลเอาใจใส่ลงทุนเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับคน มักจะมีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย หรือเมื่อต้องเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ยามวิกฤต ก็มักจะปรับตัวได้รวดเร็วกว่าคนอื่น
เวลาในการอ่าน 3 นาที

ถ้าหากมีการตั้งคำถามกับผู้ประกอบการว่า อะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ แน่นอนว่าส่วนใหญ่จะได้รับคำตอบว่า “คน” เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญเสมอ แต่เรื่องการบริหารคนมักจะเป็นเรื่องที่ได้รับความเอาใจใส่เป็นอย่างมาก เมื่อเกิดปัญหาจนเป็นอุปสรรคที่ทำให้ธุรกิจเติบโตไปได้ไม่รวดเร็วตามเป้าหมาย หรือปรับตัวไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งเรามักจะได้ยินคำว่า Disruptions  IoT  (Internet of Thing) A.I (Artificial Intelligence) บ่อยมากในปัจจุบัน สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้ธุรกิจประสบปัญหามากมายและหลายแห่งถึงขั้นต้องเลิกกิจการไปเพราะคนในองค์กรไม่สามารถคิดและปรับวิธีการทำงานได้ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่ละธุรกิจได้รับผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันไป ปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถตั้งรับกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น คือคนที่ดีและมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในทุกระดับ ตั้งแต่เบอร์ 1 ไปจนถึงผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างสุด

ในที่นี้อยากขอพูดถึงความสัมพันธ์ของโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการบริหารองค์กรและคน  โดยทั่วไป ประกอบด้วย 3S ซึ่งจะช่วยนำพาให้องค์กรดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามวิสัยทัศน์ ซึ่งขอสรุปเป็นภาพประกอบดังนี้

 

ในที่นี้จะขอใช้การเปรียบเทียบการทำธุรกิจเหมือนการรบ ในการรบเป้าหมายคือการเอาชนะคู่ต่อสู้ เพื่อการขยายอำนาจ ในการรบบรรดาแม่ทัพทั้งฝ่ายบู๊และบุ๋น จะร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ในการรบ (S1) เพื่อเป็นแนวทางและทิศทางที่สำคัญในการทำศึก จากนั้นจะมีการจัดกองกำลัง ทั้งงกองหน้า กองหลัง และฝ่ายสนับสนุนต่างๆ (S2) ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และจะมีการสื่อสารทำความเข้าใจกับกองกำลังของแต่ละหน่วย ว่าต้องทำอะไร อย่างไร และเมื่อไหร่ เพื่อให้การรบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกองทัพจะมีการกำหนด กฎกติกาต่างๆ ในการรบ (S3) เช่น การออกคำสั่ง การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ กระบวนการในการสื่อสารระหว่างกัน กระบวนการรุกและรับ เบิกอาวุธและเสบียง เป็นต้น แต่ทั้ง 3S จะนำไปสู่เป้าหมายได้ก็ต้องเกิดจากการ  ลงมือปฏิบัติ โดยทุกคนในกองทัพ ซึ่งกองทัพที่มีการฝึกและดูแลกองกำลังที่ดีก็จะสามารถชนะการรบได้ตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็จะสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการรบได้อย่างรวดเร็ว

เช่นเดียวกับการทำธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐาน 3S ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จคือ คน องค์กรใดที่ให้ความสำคัญและดูแลเอาใจใส่ในการลงทุนเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับคนอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอจะมีโอกาสสูง ที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย หรือสามารถช่วยให้องค์กรปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว หรือตั้งรับการเปลี่ยนแปลงได้ รวมทั้งสามารถช่วยสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นได้ แม้ในยามเกิดวิกฤต

การบริหารคนเพื่อให้สามารถสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร มีหลายระบบงานที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในรูปภาพสุดท้าย ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาอาจจะเน้นให้ความสำคัญในแต่ละระบบแตกต่างกันไป แต่อย่างน้อยทุกระบบงานในการบริหารงานคน ควรมีการกำหนดเป็นระบบที่ชัดเจนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและพนักงานได้รับทราบ ก็จะเป็นการช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คนในองค์กร ที่จะได้ทุ่มเท ใช้ความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างเต็มที่

รายละเอียดระบบงานที่สำคัญๆ จะได้นำมาแบ่งปันกันต่อไป

“สำคัญที่สุดการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารคนต้องสอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจ”


บทความโดย : คุณจิราพร  คูสุวรรณ 
อดีต ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และอดีตผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคลในกลุ่มบริษัท SCG,  Shin Group และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือแชร์บทความ

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การบริหารจัดการ

บทความก่อนหน้า

สรุปประเด็นงานสัมมนา “Startup Fundraising” ในโครงการ SET University Networking 2019

บทความถัดไป

9 สิ่งที่ควรเลิกทำ ถ้าจะ Scale Business