บทความ

>

The Fourth Industrial Revolution: Impacts on Employment

The Fourth Industrial Revolution: Impacts on Employment

การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 นี้ จะก่อให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงยิ่งกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ผ่านๆ มา ทั้งในมิติความเร็ว (ทุกสิ่งเกิดขึ้นในจังหวะก้าวเร็วกว่าเดิมมาก) และในมิติความกว้างและความลึก  (มีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันจำนวนมากเกิดขึ้นพร้อมกัน) ในส่วนผลกระทบต่อการจ้างงานจะเกิดขึ้นเมื่อ

1. มีการนำระบบอัตโนมัติและธุรกิจพลิกผันที่อาศัยเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่แรงงานทำให้เกิดการว่างงานหรือการโอนย้ายแรงงาน

2. ผลกระทบด้านการลงทุน ซึ่งทำให้เกิดอุปสงค์ของสินค้าและบริการใหม่ๆ นำไปสู่การสร้างอาชีพใหม่ๆ ธุรกิจใหม่ๆ หรือกระทั่งอุตสาหกรรมใหม่ๆ

ผู้เขียนเชื่อว่าผลกระทบของเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่มีต่อตลาดแรงงานมีทั้งทางบวกและลบ

ในทางบวก แรงงานจะปรับตัวได้ แรงงานที่เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่จะหางานใหม่ได้ และเทคโนโลยีจะนำไปสู่ยุคใหม่ที่รุ่งเรือง

ในทางลบ ก็มีผู้ที่อธิบายว่า จะเกิดหายนะทางสังคมและการเมืองจากการว่างงานครั้งใหญ่เนื่องจากเทคโนโลยี ซึ่งผลน่าจะอยู่ระหว่างกลางของสองขั้วนี้

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีจะทำลายงานบางส่วนไปเสมอ แต่ก็มักจะสร้างงานใหม่ๆ ในกิจกรรมอื่นๆ หรือในสถานที่อื่นๆ แทนด้วย เศรษฐกิจแอปพลิเคชั่นคือตัวอย่างระบบนิเวศของงานแบบใหม่ ซึ่งเพิ่งเริ่มเมื่อปี 2008 ที่สตีฟ จอบส์ ผู้ก่อตั้งบริษัทแอปเปิล ยอมให้นักพัฒนาโปรแกรมอิสระสร้างแอปพลิเคชั่นสำหรับใช้ในโทรศัพท์ไอโฟน พอถึงกลางปี 2015 เศรษฐกิจแอปพลิเคชั่นก็คาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้กว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำหน้าธุรกิจภาพยนตร์ที่เคยรุ่งเรืองมากว่า100 ปี

คำแนะนำก็คือผู้นำทั้งหลายจำเป็นต้องเตรียมคนของตนให้พร้อมและพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ไว้ใช้ ควบคู่ไปกับจักรกลอัจฉริยะที่เชื่อมโยงอยู่ในระบบซึ่งมีทักษะความสามารถเพิ่มขึ้น ในอนาคตแรงงานอาจไม่ใช่ลูกจ้างในความหมายเดิมอีกต่อไป แต่อาจเป็นแรงงานอิสระที่ทำงานเฉพาะบางอย่างได้ เช่นบางคนขับอูเบอร์ แต่ก็อาจเป็นเจ้าของบ้านแอร์บีเอ็นบี
เป็นต้น


Credit : The Fourth Industrial Revolution, Klaus Schwarb
แปลโดย : ศรรวริศา เมฆไพบูลย์
สรุปโดย : ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
กรกฎาคม 2561

หรือแชร์บทความ

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนและนวัตกรรม
การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจและสังคม

บทความก่อนหน้า

The Fourth Industrial Revolution ยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

บทความถัดไป

The Fourth Industrial Revolution: IMPACTS