จากการรายงาน..สู่การประเมินความยั่งยืนขั้นพื้นฐาน
(โดย IOD)
การวางรากฐานความยั่งยืนให้กับบริษัทเริ่มนำหลักการ ESG 3 ด้านของความยั่งยืนคือ (สิ่งแวดล้อม-Environmental สังคม-Social บรรษัทภิบาล-Governance) ไปเป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติในการทำธุรกิจอย่างประณีตตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) อย่างยั่งยืนและสมดุล โดยเรียนรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักการทำธุรกิจให้อยู่รอด มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดเป้าหมายธุรกิจยั่งยืน และการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทีมงานตลอดจนพนักงานทั้งองค์กร เพื่อความร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน
บริษัทควรเริ่มต้นอย่างไร ?Tone at the top ปัจจัยความสำเร็จ เริ่มต้นที่คณะกรรมการต้องเข้าใจ ความสำคัญโดยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ไปปรับใช้ในกระบวนการทำงานของทุกส่วนงานอย่างชัดเจนและมีการตั้งเป้าหมายและวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม
bg
นําไปพัฒนา ESG ของบริษัท ด้วยเครื่องมือและชุดความรู้ สำหรับนำ ESG ไปผสานกับธุรกิจ
imgAlt
ดูเพิ่มเติม
imgAlt
ดูเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม
/images/esg/five-center/bg.png
ศูนย์รวมบริการ ความรู้ มาตรฐาน และเครื่องมือด้าน ESG
หมวดความรู้ด้าน ESG Sustainability Knowledge