Startup Valuation Workshop Module 1 Overview of Valuation & Revenue Projection

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพ" จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยห้องเรียนผู้ประกอบการ และ Expara ประเทศไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพ ผ่านการบรรยายทีละขั้นตอนและพิจารณาตัวอย่างประกอบตลอดหลักสูตร รวมถึงข้อผิดพลาดต่างๆที่มักพบบ่อย และการเจรจามูลค่าสตาร์ทอัพว่าควรดำเนินการอย่างไร

Module 1 : Overview of Valuation & Revenue Projection

คุณอาจจะสนใจ