Data Analytics EP 4 | Data Visualization สรุปข้อมูลด้วยภาพ ช่วยในการตัดสินใจ

ห้องเรียนผู้ประกอบการ Series "Data Analytics"

ชวนผู้ประกอบการทุกท่านไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการบริหารกิจการให้ประสบความสำเร็จ

EP4 Data Visualization สรุปข้อมูลด้วยภาพ ช่วยในการตัดสินใจ

คุณอาจจะสนใจ